Realic - Digitális Ügynökség

Realic - Digitális Ügynökség

Realic - Digitális Ügynökség

Realic - Digitális Ügynökség

0

Betöltés...

Adatvédelmi Tájékoztató

BEVEZETÉS

 

Miért készült ez a tájékoztató?

Adatkezelő működése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Adatkezelő fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

 

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések vonatkozásában egyedileg kerülnek bemutatásra.

 

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat többnyire a Adatkezelő a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.

Ki kezeli a személyes adatait?

Az adatkezelési tájékoztató következő II. fejezetében kaphat felvilágosítást az Érintett az Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről.


 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

CÉGNÉV: Realic Inc. Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 6722 Szeged, Bécsi körút 23.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-027171

ADÓSZÁM: 27402845-2-06

KÉPVISELI: Döncziné Radics Cinta ÜGYVEZETŐ

ELÉRHETŐSÉGEK: https://realic.hu/ „kapcsolat” menüpontja alatt

(a továbbiakban: Társaság)

 

 1. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:


IT szolgáltatók:

CÉGNÉV: Google LLC

SZÉKHELY:   1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043

(a korábbi EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)

HONLAP: https://mail.google.com/

CÉGNÉV: Facebook, Inc.

SZÉKHELY:   Menlo Park, California, USA

(a korábbi EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)

HONLAP: https://www.facebook.com/


Tárhely szolgáltató:

CÉGNÉV: Evolutionet Kft.

SZÉKHELY: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

HONLAP: http://domain-tarhely.net/


Könyvelési, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

CÉGNÉV: Stimmel F.CS. Kft.

SZÉKHELY: 6724 Szeged, Gyöngytyúk u 22. 1. em. 4.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06 09 006397

ADÓSZÁM: 11851893-2-06


Számlázási tevékenységet ellátó adatfeldolgozó:

CÉGNÉV: KBOSS.HU KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZÉKHELY: 1031 BUDAPEST, ZÁHONY UTCA 7.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-303201

ADÓSZÁM: 13421739-2-41

HONLAP: https://www.szamlazz.hu/


Postai, futárszolgálati, logisztikai feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

CÉGNÉV: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 2151 Fót, 0221/12.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-213880

ADÓSZÁM: 25569421-2-13

HONLAP: https://webshippy.com/

 

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során vagy egy részére átadott nyilatkozaton bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (check-boxot), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre,

valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


 1. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.


 1. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján észszerű elvárásait, így a személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.

A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez érdekmérlegelési teszt szükséges melyeket a Társaság minden adatkezelés vonatkozásában elvégzett és adatkezelési szabályzata mellékletét képezi mely kérelemre megismerhető az érintettek által.


 1. Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatti adatkezelés

Az érintett életének vagy más létfontosságú érdekének vagy más természetes személy érdekeinek védelme szintén jogalapot teremthet az adatkezelésre. Ilyen eset áll fenn természetes személy esetén, ha egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe vagy járványok terjedésének megállítása miatt kerül sor az adatkezelésre.


 1. Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés

Szerződéses érdeken is alapulhat adatkezelés amennyiben az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.


 1. Adatkezelés céltól eltérő felhasználás esetén

Amennyiben Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja érintettet az adatkezelés céljáról. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy a szükséges – módosított célhoz kötődő – hozzájárulást ismételten beszerzi.

 

 1. Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

 1. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL

Üzenetküldés, regisztráció a Társaság honlapján

 

A honlapon üzenetet küldő természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.

A személyes adatok kezelésének célja:

termék keresés, információ kérés, illetve ajánlat kérés

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT, Marketing szolgáltatója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 évig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).


A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (becenév) és kamerájának képe, így az általa készített szelfi (képmás).

A személyes adatok kezelésének célja: szolgáltatás használata

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT, Marketing szolgáltatója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás aktív fennállása


Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló, jogi személy képviseletében eljáró természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével tudomásul veszi, hogy hírlevélküldés, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése céljából a Társaság az adatkezelő jogos (egyéb üzletszerzési) érdeke, valamint érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az arra vonatkozó törlési kérelem (emailben megküldött leiratkozási kérelem) beérkezéséig kezeli adatait. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat. Ilyen esetben a tiltakozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag, tájékoztató anyag küldése
 3. Marketing célú megkeresés

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, adatkezelő jogos érdeke. Az arányossági teszt alapján a Társaság közvetlen üzletszerzési érdeke (GDPR Preambulum 47.) tekintettel arra, hogy gazdasági társaságról van szó nagyobb mértékű, mint a kockázat melyet a hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése jelent. A hozzájárulás elmaradásának jogkövetkezménye: a szolgáltatás nem jön létre.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság adatfeldolgozó különösen, a hírlevélküldő, Marketing és IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés szociális média (Facebook, Instagram) vonatkozásában

Az Adatkezelő saját oldalát kezeli a Facebookon és Instagramon.

Az Adatkezelő saját oldalát kezeli a Facebookon és Instagramon. A Facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel az érintett. Instagramon ez a követéssel valósul meg.

Adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (a Facebook/Instagram adatkezelési szabályzatával összhangban)

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve

Adatkezelés időtartama: Az érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő Facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket. Instagramon ez a követés kikapcsolásával valósul meg.


Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás jelen szabályzat elfogadásával és a játékban való részvétellel valósul meg.

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vállalkozás marketinggel, ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT szolgáltatója, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói továbbá a társaság többi adatkezelési szabályzatban megnevezett adatfeldolgozója. Kifejezett hozzájárulás mellett a nyertesek nevét a társaság a Facebook, Instagram oldalán feltüntetheti felhívva az érintettek figyelmét arra az adatkezelési tájékoztatóban, hogy a hírt mások megoszthatják. A közösségi oldalakon a ráutaló magatartás hozzájárulásnak tekinthető.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.


Tájékoztatás ügyféladatok, szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezeléséről

Amennyiben a Társaság és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó magánszemélyeket, és azok elérhetőségét.

Adatkezelés célja: vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve, címe, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 év, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.


Sütikezelés a Társaság honlapján

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szöveges fájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobil eszköze hosszú távú adattárolójában (HDD, SSD) rögzül a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos adatokat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, akkor a weboldal használatát meg kell szakítania.

Adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása, az érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezeléssel érintett adatok köre: Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés időtartama: az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket


Tájékoztatás felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok vonatkozásában

A társaság az érintett (akár ráutaló magatartással megtett) hozzájárulása alapján kezeli a részére megküldött önéletrajzokban található és a jelentkezés vonatkozásában megadott személyes adatokat. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van) és önéletrajz, valamint az abban található adatok.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálását követő 5 évig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait 5 év után törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. 5 év után további tárolás kifejezett hozzájárulás esetén lehetséges.

A hozzájárulás nem megadásának következménye a felvétel elmaradása.

 

 1. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

Az érintett jogai, melyek részletesen a GDPR rendeletben olvashatók: (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679)

 • tájékoztatáshoz való jog (13. és 14. cikk)
 • hozzáféréshez való jog (15. cikk)
 • helyesbítéshez való jog (16. cikk)
 • törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”, 17. cikk)
 • adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
 • adathordozhatósághoz való jog (20. cikk)
 • tiltakozáshoz való jog (21. cikk)
 • jogosultság arra, hogy az érintettre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya (22. cikk),
 • jogorvoslathoz való jog (77-82. cikkek).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kelt: Szeged, 2021.01.05. napján

Realic Inc. Magyarország Kft.

KÖVESS BE